1. ประวัติความเป็นมาของศาสนาบาไฮ [The History and Origin of the Baha’i Faith]
  2. พระบาฮาอุลลาห์และยุคใหม่ [Bahá’u’lláh and the New Era] – English Version
  3. ชีวิตช่วงวัยทรงพระเยาว์ของพระบ๊อบ [Early Life of The Báb] – English version
  4. นำเสนอศาสนาบาไฮ : พระบาฮาอุลลาห์คือใคร [Presentation on the Bahá’í Faith: Who is Bahá’u’lláh?]
  5. เรื่องราวเกี่ยวกับพระบาฮาอุลลาห์ตอนทรงพระเยาว์ [Early Life of Bahá’u’lláh] – English Version
  6. เรื่องราวของพระบาฮาอุลลาห์  [Stories of Bahá’u’lláh – Compiled by ‘Alí Akbar Furútan]
  7. รื่องสั้นเกี่ยวกับพระอับดุลบาฮา [Vignettes from the Life of ‘Abdu’l-Bahá] บทนำ [Introduction]
  8. เรื่องราวของพระอับดุลบาฮา [Stories about ‘Abdu’l-Bahá – Compiled by Gloria Faizi]
  9. เยี่ยมกราบสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาบาไฮ ขนาดA4 ขนาดA5 [Visiting Bahá’í Holy Places]