1. ครบรอบสองร้อยปีวันประสูติของพระบาฮาอุลลาห์ [Booklet for 200th Anniversary of the Birth of Bahá’u’lláh]
  2. นำเสนอศาสนาบาไฮ : บทนำ #01 [Presentation on the Bahá’í Faith: An Introduction #01]
  3. นำเสนอศาสนาบาไฮ : บทนำ #02 [Presentation on the Bahá’í Faith: An Introduction #02]  (ความละเอียดสูง [High Resolution])
  4. พระบาฮาอุลลาห์และยุคใหม่ [Bahá’u’lláh and the New Era] – English Version
  5. ความเป็นหนึ่งเดียวกันของศาสนา [Oneness of Religion] – บทนำ [Introduction]
  6. ความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษยชาติ [Oneness of Mankind] – บทนำ [Introduction]
  7. วิสัยทัศน์ของบาไฮเกี่ยวกับอนาคต [A Bahá’í Vision of the Future – Rev: Nov17] – บทนำ [Introduction]
  8. ระบบโลกใหม่ของพระบาฮาอุลลาห์ (ระบบบริหารบาไฮ) [The New World Order of Bahá’u’lláh (Bahá’í Administration – Rev: Nov17)] – บทนำ [Introduction]
  9. งานฉลองบุญสิบเก้าวัน [The Nineteen Day Feast]- บทนำ [Introduction]
  10. นำเสนอศาสนาบาไฮ : สักการะสถานบาไฮ [Presentation on the Bahá’í Faith: Bahá’í Houses of Worship]