1. นำเสนอศาสนาบาไฮ [Presentations on the Bahá’í Faith]
  2. Children’s classes
  3. Youth classes
  4. Adult classes
  5. Virtues project
  6. Bahá’í songs
  7. Bahá’í VDOs