1. ธรรมลิขิตของพระบ๊อบ (Writings of the Báb)
  2. ธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห์ (Writings of Bahá’u’lláh)
  3. ธรรมลิขิตของพระอับดุลบาฮา (Writings of Abdu’l-Baha)
  4. ธรรมลิขิตของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ (Writings of Shoghi Effendi)
  5. ข้อเขียนของสภายุติธรรมสากล (Writings of the Universal House of Justice)
  6. ที่มาและความเชื่อถือได้ของธรรมลิขิตบาไฮ (The origin and  authoritative nature of Bahá’í Writings)