1. ธรรมลิขิตของพระบ๊อบ [Writings of the Báb]
  2. ธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห์ [Writings of Bahá’u’lláh]
  3. ธรรมลิขิตของพระอับดุลบาฮา [Writings of Abdu’l-Baha]
  4. ธรรมลิขิตของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ [Writings of Shoghi Effendi]
  5. ข้อเขียนของสภายุติธรรมสากล [Writings of the Universal House of Justice]
  6. ที่มาและความเชื่อถือได้ของธรรมลิขิตบาไฮ [The origin and  authoritative nature of Bahá’í Writings]