ธรรมจารึกถึงกษัตริย์ (สุเรเย่ มูลุค) (โดยพระบาฮาอุลลาห์) ขอสงวนสิทธิ์ ฉบับแปลอย่างไม่เป็นทางการ

พระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ
นี้คือธรรมจารึกจากคนรับใช้ที่มีนามว่าฮุสเซนในอาณาจักรแห่งนามที่ลิขิตถึงกษัตริย์ทั้งหลายของโลก เพื่อว่าพวกเขาจะได้อ่านธรรมจารึกนี้อย่างเปิดใจ ค้นพบความลึกลับของอำนาจลิขิตของพระผู้เป็นเจ้า และเป็นพวกที่เข้าใจความหมายในธรรมจารึก เพื่อว่าพวกเขาจะละทิ้งทุกสิ่งที่ตนครอบครอง หันมายังที่พำนักอันวิสุทธิ์ และเข้ามาใกล้พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ไม่มีเปรียบปาน