บทนา
วันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1992 เป็นวันครบรอบหนึ่งศตวรรษของการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระบาฮา
อุลลาห์ วิสัยทัศน์ของพระองค์เกี่ยวกับมนุษยชาติเป็นประชาชนเดียวกัน และโลกเป็นปิติภูมิเดียวกัน ที่
แถลงเป็นครั้งแรกกว่าหนึ่งร้อยปี ที่แล้วต่อผู้นา ทั้งหลายของโลก และถูกพับไปทันใดไม่รับพิจารณา มา
บัดนี้ได้กลายเป็นจุดรวมแห่งความหวัง ผลที่ตามมาอย่างหนีไม่พ้นคือการล่มสลายของศีลธรรมและระบบ
สังคม ที่การประกาศเดียวกันนี้คาดการณ์ไว้อย่างชัดเจนน่าเกรงขาม
โอกาสนี้สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์คา นา โดยย่อเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของพระบาฮาอุลลาห์ การ
ตระเตรียมคา นา นี้กระทา โดยคา ขอของสภายุติธรรมสากล ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ของภารกิจระดับโลกที่เริ่มต้นจาก
เหตุการณ์ต่างๆ เมื่อศตวรรษที่แล้ว คา นา นี้เสนอมุมมองด้วยความรู้สึกมั่นใจที่บาไฮศาสนิกชนทั่วโลกตรอง
ดูอนาคตของโลกและมนุษยชาติ