ศูนย์กลางบาไฮแห่งโลก
เมษายน ค.ศ. 2002
เรียน ผู้นาศาสนาทั้งหลายของโลก
มรดกอันยั่งยืนที่ตกทอดมาจากคริสต์ศตวรรษที่ยี่สิบคือ ประชาชนทั้งหลายของโลกเริ่มมองตนเองว่าเป็นสมาชิกของเชื้อชาติเดียวกัน และพิภพนี้คือบ้านเกิดร่วมกันของเชื้อชาตินี้ แม้ว่าจะมีความรุนแรงและความขัดแย้งกันไม่หยุดหย่อนจนทาใหห้ขอบ้้ามืดมน อคติทั้งหลายึ่งครั้งหน่งดูเหมือนว่าเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ใหนสายพันธุ์มนุษย์ กาลังทลายลงมาทุกแห่งหน ที่ทลายลงมาด้วยกันคือรั้วกั้นทั้งหลายที่แบ่งแยกครอบครัวของมนุษย์ออกเป็นคนละพวกตามวัฒนธรรม ชาติพันธุ์หรือสัญชาติ มาเป็นเวลานาน การที่การเปลี่ยนแปลงขั้นมูลฐานนี้สามารถเกิดข้นภายใหนเวลาอันสั้น กล่าวคือเพียงชั่วข้ามคืนเมื่อเทียบกับระยะเวลาของประวัติศาสตร์ แสดงนัยถ งศักยภาพที่ยิ่งใหหญ่สาหรับอนาคต