อนุสารครบรอบสองร้อยปีวันประสูติของพระบาฮาอุลลาห์

[200th Anniversary of the Birth of Bahá’u’lláh Booklet in Thai]