สภายุติธรรมสากล
ศูนย์กลางบาไฮแห่งโลก
5 มีนาคม ค.ศ. 1993
เรียน บาไฮศาสนิกชนทั่วโลก
เพื่อนบาไฮที่รัก
คีตาบีอัคดัส คัมภีร์ที่ท่านศาสนภิบาลของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าพรรณนาไว้ด้วยพจน์อันสูงส่งว่า “เป็นคลังที่ประเมินค่ามิได้ที่เก็บรักษาความชัชวาลที่สุดที่เรืองมาจากปัญญาของพระบาฮาอุลลาห์ไว้ตลอดกาล เป็นกฎบัตรของระบบโลกของพระองค์ เป็นคัมภีร์หลักของกฎของพระองค์ เป็นสัญญาณนามาก่อนพระปฏิญญาของพระองค์ เป็นผลงานสาคัญที่บรรจุคาเคี่ยวเข็ญที่ประเสริฐสุด คาประกาศที่มีน้าหนักที่สุด และคาพยากรณ์ที่เป็นลางจานวนหนึ่งของพระองค์ และได้รับการเปิดเผยระหว่างที่ความทุกข์ทรมานของพระองค์มาถึงขีดสุด ขณะที่ผู้ปกครองทั้งหลายของโลกละทิ้งพระองค์” เรารู้สึกเป็นเกียรติที่จะประกาศว่า คัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนี้ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับคาอธิบายประกอบอย่างล้นหลาม จะเปิดตัวต่อชุมชนของบาฮาในวันนอร์รูซ