1. วิดีโอบาไฮสำหรับครบรอบสองร้อยปีวันประสูติของพระบาฮาอุลลาห์ [Video for 200th Anniversary of the Birth of Bahá’u’lláh]
  2. สารคดีโทรทัศน์ [TV documentaries]
  3. สัมภาษณ์ศาสนิกชนศาสนาบาไฮ [Interviews with Baha’is]
  4. กิจกรรมศาสนาบาไฮ [Bahá’i activities]