1. บาไฮในประเทศไทย (นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่) [Bahá’í Faith in Thailand (Hatyai University student)]