ระบบบริหารบาไฮ <
| ธรรมสภาท้องถิ่น |  ธรรมสภาแห่งชาติ |  สภายุติธรรมสากล |
ศาสนาบาไฮได้รับเงินทุนอย่างไร <
 
 
ระบบบริหารบาไฮ
 
ศาสนาบาไฮไม่มีพระหรือนักบวช และหลังจากท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. ๑๙๕๗ ศาสนาบาไฮไม่มีผู้นำ บาไฮเชื่อว่าในยุคนี้ ทุกคนไม่ว่าบุรุษหรือสตรีมีความเสมอภาคกันในสายตาของพระผู้เป็นเจ้า และมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาจิตใจและตนเอง
ชุมชนบาไฮปฎิบัติงานอย่างไร
ชุมชนบาไฮปฏิบัติงานโดยอาศัยเครือข่ายของสถาบันที่เลือกตั้งขึ้นมา เรียกว่า ระบบบริหารของพระบาฮาอุลลาห์

ธรรมสภาท้องถิ่น
ในพระคัมภีร์แห่งกฎ (คีตาบีอัคดัส) พระบาฮาอุลลาห์ทรงสถาปนาระบบบริหารบาไฮ พระองค์ทรงบัญญัติไว้ว่า ในทุกเมือง ทุกหมู่บ้าน จะต้องเลือกตั้งบาไฮจำนวน ๙ คน ขึ้นเป็นสภายุติธรรมท้องถิ่น สถาบันนี้ปัจจุบันเรียกว่า ธรรมสภาท้องถิ่น ที่ใดก็ตามที่มีบาไฮผู้ใหญ่คนขึ้นไปในชุมชน พวกเขาจะมาชุมนุมกันในวันที่ ๒๑ เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันศักดิ์สิทธิ์วันหนึ่ง คือ เป็นวันแรกของเทศกาลริสวัน เป็นวันระลึกถึงการประกาศศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์ที่อุทยานริสวัน ในแบกแดด ปี ค.ศ.๑๘๖๓ ในการประชุมนี้บาไฮจะเลือกผู้ใหญ่ที่มีอายุ ๒๑ ปีขึ้นไปในท้องถิ่นจำนวน ๙ คน เพื่อรับใช้ในธรรมสภา ท้องถิ่นเป็นเวลา ๑ ปี สถาบันที่ประกอบด้วยสมาชิก ๙ คนนี้ จะชี้แนะและอำนวยการกิจการของชุมชนนั้น

หน้าที่ของธรรมสภาท้องถิ่น
ธรรมสภาท้องถิ่นมีความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการเผยแพร่ศาสนา ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่บาไฮ จัดการประชุม การศึกษาภายในชุมชน จัดตั้งกองทุนบาไฮ จัดงานสมรส งานศพ

ธรรมสภาบาไฮถูกเลือกตั้งขึ้นมาอย่างไร
สถาบันบาไฮถูกเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับของบาไฮผู้ใหญ่ ก่อนการเลือกตั้งจะ ไม่มีการเสนอชื่อ การหาเสียง ไม่มีการอภิปรายว่าจะเลือกใคร แม้แต่ระหว่างสามีและภรรยา
คุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเลือก เป็นไปตามเกณฑ์ของ ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ คือ มี ความจงรักภักดีอย่างไม่มีข้อสงสัย อุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ตัว มีจิตใจที่ได้ฝึกฝนมาดี มี ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีประสบการณ์
ผู้ที่รับเลือกให้รับใช้ในธรรมสภาท้องถิ่น ยังคงมีความเท่าเทียมกับบาไฮอื่น ๆ ไม่ มีอำนาจเหนือผู้อื่น ในศาสนาบาไฮไม่มีตำแหน่งฐานะ มีเพียงบทบาทหน้าที่อย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเขาเข้าประชุมกันเพื่อรับใช้ธรรมสภาบาไฮ พระบาฮาอุลลาห์ได้กล่าวไว้ว่า" พวกเขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากพระผู้ทรงปราณี และพิจารณาตนเองเป็นผู้อภิบาล ที่แต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า สำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลก " หลังจากที่สวดมนต์ และอ่านธรรมนิพนธ์แล้ว สมาชิกธรรมสภาจะตัดสินใจโดย การปรึกษาหารืออย่างเปิดเผยและถ้วนทั่ว และโดยการลงคะแนนเสียงถ้าจำเป็น หากเมื่อ ธรรมสภาตัดสินใจแล้ว ทุกคนในชุมชนต้องยอมรับและเชื่อฟัง ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้น นี่เป็นการรับประกันความสามัคคีในชุมชน
" เราหวังว่ามิตรสหาย และหญิงรับใช้ทั้งหลาย จะสามัคคีกันในทุกเรื่อง และไม่ขัดแย้งกันเลย หากพวกเขาเห็นพ้องกันในเรื่องหนึ่งถึงแม้ว่าจะผิด แต่ก็ยังดีกว่าถูกแต่ขัดแย้งกัน เพราะความขัดแย้งนี้จะทำลายรากฐานแห่งสวรรค์ แม้ว่าคนหนึ่งจะถูก แต่ถ้าพวกเขาขัดแย้งกัน ก็จะเป็นสาเหตุของความผิดอีกพันอย่าง แต่ถ้าพวกเขาเห็นพ้องกัน และทั้งสองฝ่ายผิดด้วยกัน แต่ยังอยู่ในความสามัคคี ความจริงจะเปิดเผยออกมา และสิ่งที่ผิดจะถูกแก้ให้เป็นถูก "พระอับดุลบาฮา

ธรรมสภาแห่งชาต
บาไฮในทุกประเทศทำการเลือกตั้งธรรมสภาแห่งชาติทุกปี เป็นการเลือกตั้งสองขั้นตอน ขั้นแรกคือ บาไฮในแต่ละท้องถิ่นเลือกผู้แทน แล้วผู้แทนเหล่านี้จะเข้าร่วมการประชุมแห่งชาติประจำปี ซึ่งมักจัดในวันสุดสัปดาห์ในช่วงเทศกาลริสวัน (๒๑ เมษายน -๒ พฤษภาคม)ในการประชุมแห่งชาตินี้ ผู้แทนจะเลือกบาไฮ ๙ คน เพื่อที่จะรับใช้ในธรรมสภาแห่งชาติในปีถัดไป นอกจากนี้ผู้แทนยังใช้เวลาปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการของชุมชน เสนอความคิดและข้อเสนอต่างๆ ให้ธรรมสภาแห่งชาติชุดใหม่รับไว้พิจารณา
ธรรมสภาแห่งชาติ บริหารกิจการระดับชาติ ประสานงานของบาไฮทั้งประเทศ และสนับสนุนกิจกรรมเหล่านั้น ธรรมสภาแห่งชาติติดต่อกับบาไฮ โดยผ่านทางข่าวสารบาไฮ ประจำเดือนซึ่งนำมาอ่านในที่ชุมนุม ที่เรียกว่างานฉลองบุญ ๑๙ วัน ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือนบาไฮ ข่าวสารนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทั่วประเทศและนอกประเทศ และข่าวความก้าวหน้าของศาสนา

ธรรมสภาสากล
สภายุติธรรมสากลเป็นสถาบันสูงสุดในระบบบริหารของพระบาฮาอุลลาห์ ทำหน้าที่ชี้แนะ และอำนวยกิจการของศาสนาระดับโลก บาไฮได้รับการยืนยันจากพระอับดุลบาฮา ว่า สถาบันนี้ได้รับแรงดลใจจากพระผู้เป็นเจ้า และจะไม่มีผิดพลาด ( แม้ว่าสมาชิกสภา ยุติธรรมสากลแต่ละคนไม่มีอำนาจ และเท่าเทียมกับบาไฮคนอื่นๆ )พระบาฮาอุลลาห์ได้ ทรงสัญญาว่า พระองค์จะนำทางบาไฮ โดยผ่านทางสภายุติธรรมสากลไปตลอดยุคสมัยของศาสนาของพระองค์
สมาชิกสภายุติธรรมสากล อาศัยและทำงานอยู่ที่เมืองไฮฟา ในประเทศอิสราเอล อาคารที่ทำการใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.๑๙๘๒
 
อาคารที่ทำการสภายุติธรรมสากล

อาคารที่ทำการสภายุติธรรมสากล

 
ปัจจุบันสภายุติธรรมสากลมีสมาชิกอยู่ ๙ ท่าน และถูกเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๓ และตั้งแต่นั้นมามีการเลือกตั้งทุก ๕ ปี สมาชิกธรรมสภาแห่งชาติทุกคน จะมาร่วมการเลือกตั้งครั้งนี้ในนามของบาไฮประเทศนั้น ๆ โดยการเข้าร่วมการประชุมนานาชาติที่ศูนย์กลางแห่งโลก เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล ถ้าพวกเขาไม่สามารถไปร่วมได้ก็สามารถส่งบัตรลงคะแนนไปได้ กระบวนการเลือกตั้งเป็นเช่นเดียวกับการเลือก ตั้งบาไฮอื่นๆ
 
อาคารของระบบโลกใหม่
แผนผังที่ ๑
เราสามารถคิดถึงระบบบริหารบาไฮ
เป็นเสมือนกับอาคารของระบบโลก
ใหม่ ธรรมสภาท้องถิ่นเป็นฐานของ
อาคารธรรมสภาแห่งชาติ คือ ผนัง
หรือเสา ซึ่งครอบด้วยยอดของสภา
ยุติธรรมสากล
แผนผังของสถาบันบาไฮ
แผนผังที่ ๒
สถาบันบาไฮระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติเชื่อมเข้าด้วยกัน
ด้วยความรัก และความสามัคคีใน
ศาสนาเดียวกัน ในเครือข่ายที่ขยาย
ไปทั่ว
 
เฉพาะบาไฮศาสนิกชนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้บริจาคกองทุนบาไฮได้ เหตุผลคือ กองทุนบาไฮถูกนำมาใช้ในกิจการก่อสร้าง บำรุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ของศาสนา และ สนับสนุนในงานการสอนศาสนา พิมพ์หนังสือ และอื่น ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การสถาปนาระบบ แห่งโลกใหม่ของพระบาฮาอุลลาห์ เฉพาะบุคคลที่อุทิศตนต่อเป้าหมายนี้โดยการประกาศตนเป็นบาไฮ จึงจะได้รับการพิจารณาว่าจริงใจต่อการบรรลุเป้าหมายนี้ ดังนั้นการบริจาค ให้กับกองทุนบาไฮจึงเป็นสิทธิพิเศษ และเป็นข้อผูกพันทางจิตใจสำหรับบาไฮศาสนิกชนเท่านั้น
จำนวนการบริจาคขึ้นอยู่กับความสามารถของบาไฮแต่ละคน และถือเป็นเรื่องส่วน ตัว อย่างไรก็ตามมีการสนับสนุนให้บริจาคอย่างสม่ำเสมอ และระดับความเสียสละที่บาไฮ บริจาคได้รับการพรรณาไว้ว่าเป็น " เครื่องวัดความศรัทธาของเขา "

 

 
กำเนิดบาไฮ | การขยายศาสนา |  ระบบการบริหาร |  คำสอนบาไฮ |  นมัสการ |  การเป็นบาไฮ 
พัฒนาวิญญาณ |  ใครกำหนดอนาคต |  สักการสถานบาไฮ