การแพร่ขยายศาสนาบาไฮในโลก <
พระหัตถ์ศาสนา <
 
 
การแพร่ขยายศาสนาบาไฮในโลก
 
ในพระคัมภีร์ ชื่อว่า  "ธรรมจารึกแห่งแผนงานสวรรค์"  พระอับดุลบาฮาทรง เรียกร้องให้บาไฮละทิ้งบ้านและความสุขสบาย แล้วลุกขึ้นส่งเสริมศาสนาของบาฮาอุลลาห์ ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้เตรียมภาระกิจนี้ไว้สำหรับบาไฮศาสนิกชน และสนับสนุนพวกเขา ให้กระจายกันอยู่ทั่วโลก เพื่อแพร่คำสอนของพระบาฮาอุลลาห์ ผู้ที่เดินทางละทิ้งบ้านเกิด ของตนเพื่อทำหน้าที่นี้เรียกว่า "อาสาสมัคร"
ในปี ค.ศ. ๑๙๕๓  ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ได้เริ่มต้นแผนงานการสอนศาสนาระหว่าง ประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า    "แผนงานครูเสด ๑o ปี"    นับเป็นเวลาที่ศาสนาบาไฮ ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง  สถาบันบาไฮต่าง ๆ  ได้รับการสถาปนาขึ้นอีกในหลายประเทศ  วรรณกรรมบาไฮได้รับการแปลออกไปถึง  ๒oo  ภาษา   และในไฮฟา สถูปของพระ บ๊อบสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.๑๙๕๓   มีการปลูกสวนดอกไม้รายรอบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งที่ไฮฟาและบาห์จี  ด้วยประการฉะนี้ ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  ได้วางรากฐานของศาสนาไว้ อย่างมั่นคงและแผนงานของท่านรับประกันว่า งานจะดำเนินต่อไปหลังจากที่ท่านเสียชีวิต

พระหัตถ์ศาสนา
เมื่อท่านศาสนภิบาลได้ถึงแก่กรรมอย่างกระทันหันเมื่อวันที่  ๔  พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๕๗ ที่ลอนดอน  บาไฮทุกแห่งหนเศร้าโศกสะเทือนใจมาก ชีวิตสมรสของท่านไม่มีลูก และท่านไม่ได้แต่งตั้งให้ใครสืบทอดตำแหน่ง ดังนั้นอีก ๖ ปีที่เหลือก่อนจะสิ้นสุดแผนงาน ครูเสด ๑o ปี ภารกิจของศาสนาจึงอำนวยการโดยคณะบุคคลที่เรียกว่า พระหัตถ์ศาสนาซึ่งท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  ได้แต่งตั้งขึ้นไว้ช่วยงานการปกป้องและเผยแพร่ศาสนา  เป็นการ แต่งตั้งระบุไว้ในพินัยกรรมของพระอับดุลบาฮา ท่านเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็น "หัวหน้า ผู้พิทักษ์" ระบบแห่งโลกของพระบาฮาอุลลาห์
คณะพระหัตถ์ศาสนาได้เลือก  ๙ ท่านในหมู่ของตน ให้อยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพื่อ ดูแลงานที่ศูนย์กลางแห่งโลก    ทั้ง  ๙  ท่านนี้ ได้รับชื่อว่า  "ผู้อารักขา"< ส่ วนพระหัตถ์ ศาสนาที่เหลือกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วโลกเพื่อช่วย "แผนงานครูเสด ๑o ปี" ให้สำเร็จลุล่วง
เมื่อแผนงานครูเสด ๑o ปี  สิ้นสุดลงในปี ค.ศ.๑๙๖๓  ซึ่งเป็นเวลาครบรอบ ๑00 ปี นับแต่การประกาศศาสนาของพระบาฮาอุลลาห์  ที่อุทยานริสวัน  ในแบกแดด  มีการเลือก ตั้งสภายุติธรรมสากลขึ้นเป็นครั้งแรก  ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดของศาสนาบาไฮ  กว่า  ๖,๒oo คน จากทุกเชื้อชาติ  ทุกภูมิหลังได้มาร่วมงานฉลองเทศกาลอันยิ่งใหญ่ที่ลอนดอน  ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ค.ศ.๑๙๖๓  เป็นการสาธิตให้เห็นความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันของมนุษยชาติในอนาคต
ขอขอบคุณความพยายามอันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของท่านศาสนภิบาลผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่ได้เตรียมบาไฮทั่วโลกไว้พร้อม สำหรับพัฒนาการขั้นใหม่อันยิ่งใหญ่ของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า
ศาสนาแพร่กระจายจากประเทศตะวันออก ไปยังประเทศตะวันตก   เมื่อพระอับดุล บาฮาเดินทางครั้งสำคัญไปยังยุโรปและอเมริการะหว่าง ค.ศ. ๑๙๑๑ - ๑๙๑๓  สุนทรพจน์ ของท่านปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ  และได้มีการทำรวบรวมไว้เป็นเล่ม    ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ  ได้สืบทอดการแพร่ศาสนาต่อไป โดยการวาง  "แผนงานครูเสด ๑o ปี"  ซึ่ง สนับสนุนให้อาสาสมัครกระจายกันออกไปทั่วโลก เพื่อเผยแพร่ศาสนา  สภายุติธรรมสากล ก็ได้สนับสนุนอาสาสมัคร ครูบาไฮ ให้ลุกขึ้นช่วยขยายศาสนาตามแผนงานที่ติดต่อกัน เป็นชุด ซึ่งแต่ละประเทศในโลกได้พยายามทำให้สำเร็จนับแต่นั้นมา

 


 
กำเนิดบาไฮ | การขยายศาสนา |  ระบบการบริหาร |  คำสอนบาไฮ |  นมัสการ |  การเป็นบาไฮ 
พัฒนาวิญญาณ |  ใครกำหนดอนาคต |  สักการสถานบาไฮ